Таньо Добрев 78 Еоод
0887 524 503 ; 0892 91 70 79    tanyo_dobrev@abv.bg

Политика за защита на личните данни

1. Общи условия.

Ние, „Таньо Добрев 78“ ЕООД, съзнаваме важността за защита на личните данни на клиентите ни, като се стремим да поддържаме добри политики и практики, осигуряващи в максимална степен защитата на личните Ви данни.

Като администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни, „Таньо Добрев 78“ ЕООД полага необходимата грижа и предприема съответните изисквания от нормативната уредба административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала (обучение, информираност и др.), за да опази информацията, с която разполага, включително и опазване на личните данни на клиентите си от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, модифициране и всякакви друг9и незаконни форми на обработване.

Ние отговаряме за защитата на личните данни на клиента, предоставени ни по повод осъществяване на дейността ни, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиента сам е направил тази информация достъпна за трети лица.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Политиката за поверителност е приложима за личните Ви данни, ако сте физическо лице или юридическо лице, което ползва или желае да ползва услугите, предоставяни от „Таньо Добрев 78“ ЕООД.

„Таньо Добрев 78“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК- 205379150, функциите на което включват събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Република България.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към нас както следва:

Административен адрес- Варна,ж.к.Владислав Варненчик,бл.203

Уебстраница:https://www.destileriieterichnimasla.com , e‐мейл-tanyo_dobrev@abv.bg

„Таньо Добрев 78“ ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни на юридически и физически лица, свързани с клиенти и контрагенти на дружеството, при спазване на действащото българско законодателство и законодателството на Европейския съюз, в това число - Закон за задълженията и договорите, Закон за счетоводството, Закон за защита на личните данни, както и подзаконовите нормативни актове, и други.

 Личните данни се събират за конкретни цели и основания и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, освен в случаите, предвидени в закон и/или нормативен акт.

2. Политика за поверителност и защита на личните данни в „Таньо Добрев 78“ ЕООД.

В зависимост от конкретните цели и основания, „Таньо Добрев 78“ ЕООД обработва посочените по‐долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им, а именно:

Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и последващо изпълнение на сключени договори: име на дружеството и представляващия, ЕИК, адрес по регистрация, адрес за кореспонденция, телефон и/или е‐мейл; данни, събирани при плащане, направено към нас ‐ номер на банкова сметка и друга информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;

Възможно е да се наложи при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън страната, както и за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, да разкрием личните Ви данни. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано и необходимо, за прилагането на нашите фирмени правила и условия, или за да защитим своите дейности, законни интереси , и правата и законните интереси на други потребители. В случай на реорганизация, сливане или продажба, е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана база данни на съответната трета страна‐ правоприемник.

Личните данни се събират при изпращане на оферти, сключване на договор с клиент или подизпълнител, водене на преговори и други.

Сроковете за съхранение на данните е 10 (десет) години от момента на предоставянето им, а за по‐дълъг период ‐ до изтичане на законно установените срокове или приключване на евентуални съдебни спорове.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни от - „Таньо Добрев 78“ ЕООД, какви са действия, които следва да предприемете, за да ги упражните:

‐ право на достъп до отнасящите се за него данни ‐ клиентът има право по всяко време да поиска от нас потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

- право да коригира и актуализира своите лични данни, когато те са неточни или променени.

3. Права и задължения на „Таньо Добрев 78“ ЕООД относно личните данни.

‐ задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването им ‐ клиентът има право да изисква от нас да уведомим третите лица, на които са разкрити негови лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с полагането на прекомерни усилия за „Таньо Добрев 78“ ЕООД.

‐ право на уведомяване за нарушение на сигурността на лични данни ‐ в случаите, когато има вероятност нарушението на сигурността на данните да подложи на риск правата и свободите на лицата. Ние не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако сме предприели подходящи технически и организационни  мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността, както и ако сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви и ако уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

‐ право на възражение срещу обработването на личните Ви данни – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които се ползват с предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

‐ право на защита по съдебен и административен ред – право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни; право на обезщетение за претърпени вреди.

Ред за упражняване на правата:

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез искане в писмена форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

 „Таньо Добрев 78“ ЕООД разглежда и се произнася по искането на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най‐кратки срокове и във всички случаи до 1 (един) месец от получаването на заявлението. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, предвид сложността и броя на заявленията.

„Таньо Добрев 78“ ЕООД информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от 1 (един) месец от получаване на заявлението, като посочва и причините за забавянето.

Данни за надзорния орган:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)

Варна,ж.к.Владислав Варненчик.бл.203.вх.3

тел: 0887524503

e‐mail:tanyo_dobrev@abv.bg

https://www.destileriieterichnimasla.com

„Таньо Добрев 78“ ЕООД има право, когато обстоятелствата налагат това, едностранно да актуализира, изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време. Всяко допълване или промяна на тази Политика ще бъде публикувано в уебсайта на Дружеството https://www.destileriieterichnimasla.com и/или ще се предоставя при поискване на клиента.
Меню

Начало
За нас
Галерия
Контакти
Услуги

Производство дестилерии за етерични масла
Заваръчни услуги Аргон
Кожухотръбни топлообменници
Полагане и изработка на метални тръби
Ама филтри Ниагара
Изпълнени обекти
Контакти

GSM: 0887 524 503
GSM: 0892 917 079

еmail-tanyo_dobrev@abv.bg

2021, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни